VBVK+ : Vlaamse Beroepsvereniging voor Verpleegkundig Kaderpersoneel en Operationeel Leidinggevenden in de Zorg

Missie

De Vlaamse Beroepsvereniging voor Verpleegkundig kaderpersoneel en Operationeel Leidinggevenden in de Zorg  (VBVK+) behartigt en verdedigt in de eerste plaats de belangen van alle operationeel leidinggevenden in de zorg. Daarnaast werkt de vereniging actief mee aan de ontwikkelingen en  professionalisering inzake de gezondheidszorg in België en Vlaanderen, het brede verpleegkundig- en zorgbeleid, de verpleegkundige beroepsuitoefening en de positie en rol van de operationeel leidinggevende  in Vlaanderen en België. Vanuit deze invalshoek wil de VBVK+ actief meedenken en meewerken aan vorming en opleiding, leiderschapsontwikkeling, management, nieuwe verpleegkundige ontwikkelingen, verpleegkundig personeelsbeleid, wetenschappelijk onderzoek en totstandkoming van nieuwe en relevante wet -en regelgeving.

Beleid

Wat hebben operatoneel leidinggevenden in de zorg de komende jaren nodig om hun beroep goed uit te kunnen oefenen? Deze vraag staat centraal in de beleidsvoornemens van de VBVK+. Deze beroepsgroepen zijn de afgelopen tijd weliswaar sterk geprofessionaliseerd en genieten bij de burger veel vertrouwen, maar er moet nog veel gebeuren. Veel hoofdverpleegkundigen en operationeel zorgleidinggevenden zijn ontevreden over hun invloed, loon,  hun ontplooiingsmogelijkheden en de werkomstandigheden. Het VBVK+ heeft voor de komende jaren dan ook de volgende doelen geformuleerd:

  • Vergroting van het zelfbewustzijn van het kaderpersoneel in alle sectoren van de gezondheidszorg
  • Bespreken en verbeteren van de condities voor een optimale beroepsuitoefening met aandacht voor de kwaliteit op zorg
  • Blijvend organiseren van opleidingen, trainingen en congressen voor het kaderpersoneel en toekomstige leidinggevenden voor zorginstellingen en Woon-Zorg-Centra:
    • Jaarlijks tweedaags congres rond actuele thema’s in de gezondheidszorg
    • Studienamiddagen en trainingen
  • Het behartigen van de belangen van verpleegkundigen in verschillende zorgsituaties
  • Verdere professionele samenwerking van de VBVK+ met andere organisaties in Vlaanderen, België en Europa

Via diverse informatiekanalen (o.a. via de website www.vbvk.be ) wensen wij iedereen op de hoogte te houden van recente evoluties en actualiteit op vlak van verpleegkundig management, organisatie, kwaliteit, onderzoek, wetgeving en buitenlandse trends en evoluties. Ook de activiteiten van de vereniging komen uitgebreid aan bod.